Tüzük

§ 1) CENAZE FONU’NUN AMACI

a) Cenaze Nakil Fonu, öncelikle Avustruya’da yaşayan, Alevi inancına mensup yada kendini Alevilik’e yakın hissedenler için kurulmuş bir dayanışma kurumudur.

b) Bu fona kayıtlı üyeler, yaptıkları bağışlar ve masraf paylarıyla, kendi aralarında maddi ve manevi bir dayanışma sağlamaktadırlar. Üyelere ait cenazelerin nakil ve defin işleri, hem cenaze sahipleri sıkıntıya sokulmadan, hem de Alevi inancına göre gerçekleştirilmektir.

§ 2) ÜYELİK ŞARTLARI

a) Alevi Cenaze Fonu tüzüğünü kabul etmek.

b) Fondan yararlanma hakkına kavuşmak için Tablo 1 de belirlenen Fon kayıt ücretini (Kampanyalar dışında) fonun banka hesabına yatırmak.

tablo-1 

c) Müracatın geçerli olabilmesi için üye formunun eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak dolduruması gereklidir.

d) Kayıt formunu yanlış veya eksik doldurmaktan dolayı, masraf payı tutarının geç ödenmesi halinde, ödeme yapılmazken, önceki ölüm olaylarında cenaze fonu mesuliyet kabul etmez.

e) Fona kayıtlı olan kişi ve ya onun bu fondan yararlanma hakkına sahip olan aile bireylerinden herhangi birinin ciddi hastalığı var ve bunu kayıt formunda belirtmiş ise, hastalığının ciddiyet oranını belirten doktor raporunu da (raporun imza tarihi 30 günü geçmeyecek) kayıt formuna ek ilave olarak sunmakla yükümlüdür.

f) Eğer Fona kayıtlı olan kişi ve ya onun bu fondan yararlanma hakkına sahip olan aile fertlerinden birisi, üye olmadan evvel tedavisi mümkün olmayan bir hastalığı var, bu hastalığını da Fona kayıt esnasında bildirmemiş vede bu hastalığından ötürü Hakka yürümüş ise Fon üyeliği otomatik olarak düşer, Cenaze masrafları Fon tarafından karşılanmaz vede yapmış olduğu ödentilerden de geri hak talep edemez.

g) Üye olan kişinin iki adet fotoğrafı ile birlikte kendisi, eşi ve fondan yararlanacak kişilerin ikamet belgesini, ödediği bağış makbuzunun kopisini, Cenaze Nakil Fonu’na iletmesi gerekmektedir.

h) Alevi Cenaze Nakil Fonu sorumlusuna, paranın banka hesabından çekilmesi yetkisinin verilmesi.

i) Üyeliği süresince kaldırılacak cenazelerde masraf payını üstlenmek.

§ 3) FONDAN YARARLANMAK

a) Madde 2.deki şartları yerine getirenlerin yararlanma hakkı öngörülen bağışın, Cenaze Nakil Fonu’nun hesap numarasına yatırılmasından 60 gün sonra başlar.

b) 60 gün dolmadan önce vefat edenler, hizmetten yararlanamaz. Ödedikleri bağış ücreti geri iade edilmez.

c) Bağış ödemesi resmi olarak yatırıldıktan sonra meydana gelen ani kaza ölümlerinde, 60 gün şartı aranmaz.

d) Üyelik şartını yerine getirenlere üye kartı çıkartılır ve daha sonraki işlemler bu kart üzerinden yürütülür. Masraf payı ödemeyen üye yada yakınları Cenaze Fonundan hiçbir hak talep edemez.

e) Üye veya fondan yararlanma hakkı olan aile fertlerinden birisi, fondan yararlandığı taktirde, üyelik, Avusturya’da ikamet edildiği sürece, 10  yıl geride kalan aile fertleri tarafından devam ettirilmek mecburiyetindedir. Aksi taktirde tüm masrafları Cenaze Nakil Fonu’na geri ödemek zorundadır.

§ 4) FONDAN YARARLANACAK AİLE FERTLERİ

a) Üyenin kendisi, Avusturya’da birlikte ikamet eden resmi eşi ve evlenmemiş okula giden çocukları (yani çocuk parası alınan çocukları).

b) Anne ve baba üzerinde Cenaze Nakil Fonu’na kayıtlı olup, daha sonra 19 yaşını dolduran çocuklar, eğer okula gitmiyorlarsa, bildirim yapılmaksızın yararlanma hakkını derhal kaybederler.

c) Üyenin bakmakla yükümlü çalışamaz durumdaki çocukları (Engelli), yaş sınırı olmaksızın yararlanabilirler.

d) Üye, Alevi İnanç Topluluklarından herhangi birine üye ise ve üye ile birlikte aynı adreste ikamet eden, geliri olmayan, üyenin bakmakla yükümlü olduğu birinci derecedeki akrabaları (Örnek: Anne ve Babası) Cenaze Nakil Fonu’nun tüm haklarından yararlanabilirler. (Ama resmi olarak tespit edilmesi için kayıtlı olduğu muhtarlıktan ikamet belgesi şartı aranmaktadır.)

§ 5) CENAZE NAKİL HİZMETİ

a) Cenaze nakil hizmeti, Avusturyadan Türkiyeye yada kendi Vatanına yapılır.

b) Fondan yararlanacak kişilerden her hangi birisi, Avusturya dışında vefat ederse, cenaze fonu hiç bir organizasyonu üslenmez,sadece yardımcı olur. Ancak Makbuz karşılığında en fazla Tablo 2 deki Meblaya kadar masraf ödentisini yapar.

tablo-2

c) Eğer Fona kayıtlı olan kişi ve ya onun bu fondan yararlanma hakkına sahip olan aile fertlerinden birisi, Türkiye’de veya Vatanında bulunurken vefat edip, aynı yerde defin edilmesi halinde kanuni mirascıları bir dilekçe ile beraber ölüm raporunu Cenaze Nakil Fonu’na gönderir ve Fon buna karşılık € 500 ödeme yapar.

§ 6) ÖLÜM HALİNDE ÜYENİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

ÖLÜM OLAYININ EVDE OLMASI HALİNDE

a) Ölüm raporu (Totesfreigabe) için, ikamet edilen bölgenin aile doktoruna veya en yakın hastahaneye başvurulacak.

ÖLÜM OLAYININ HASTAHANEDE OLMASI  HALİNDE

a) Ölüm raporu için olayın olduğu hastahaneye başvurulacak.

b) Hastahane doktorundan alınan ölüm raporunu (Totesfreigabe), Pasaport, Evlenme cüzdanı, nufüs kağıdı, ikametgah belgesi (Meldezettel), Cenaze firmasına vermesi.

c) Cenazenin Türkiye’ye veya Vatanında defni halinde, cenaze sahibi, Cenaze firmasına tüm bilgileri vermesi.

d) Belgelerini tamamlayan cenaza sahibi, bu belgelerle birlikte bölgesindeki Cenaze Nakil Fonu yetkisine başvuruda bulunacak.

ÖLÜM OLAYININ EV VEYA HASTAHANE DIŞINDA OLMASI HALİNDE

a) Polislik bir vaka sonucunda ölüm vuku bulmuş ise önce kamu görevlilerinin kendi işlemlerininin yapılması beklenilecek.

b) Cenaze sahibi, cenazesini Türkiye’ye veya Vatanına götürecek ise, daha sonra yapılacak işlemlerin aksamaması için, cenazesini Türkiye’ye veya Vatanına götüreceğini ilgili kişilere bildirecek.

c) Ölüm raporunun (Todesfreigabe) alınması için ilgili hastahanenin doktoruna başvuracak.

§ 7) CENAZENİN AVUSTURYA’DA DEFNEDİLMESİ HALİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

a) Fon, cenazelerini Avusturya’da defnedenlerin nakil masraflarını standart tarifeye uygun karşılar.

b) Mezar yeri ücretini cenaze sahipleri üstlenir.

c) Fon yönetim kurulu üyelerinin veya fon tarafından görevlendirilecek kişilerin hizmeti yerine getirirken yapacakları masraflar fon tarafından karşılanır.

§ 8) FONUN YAPACAĞI İŞLEMLER

a) Cenaze sahibinin başvurması halinde yasal işlemleri Cenaze firmasi tarafından organize edilir ve gerekli ek ödemeleri Cenaze sahibi üslenir. Cenaze sahipleri sadece Todesfreigabe belgesini almakla yükümlüdürler.

b) Aşağıda belirtilen işlemlerin ilgili cenaze firması tarafından yapılmasını sağlamak.

  • Tabutlama (Standart tabut)
  • Yıkama ve kefenleme (Bölgedeki Alevi Derneği veya cenaze sahibinin belirlediği üçüncü kişi tarafından organize edilir)
  • Cenaze Hastanede yada evde alınıp, defnedileceği yere kadar nakil masrafları ödenir.
  • Bir kişilik gidiş-dönüş (economi klas) refakatçı biletin karşılanması.

c) Cenaze Hastahaneden yada evinden alınıp definedileceği yere (Vatanına) kadarki Havalimanına aktarmasız bir uçuş seferi nakil masraflarını Fon tarafından karşılanır.

d) Cenaze Firmasının Standart Tabutunun dışında, Cenaze sahipleri tarafından yapılacak extra işlem ve Lüküs Tabutların masraf farklılıkları Cenaze Fonu tarafından karşılanmaz.

§ 9) YILLIK MASRAF PAYI

a) Fonun, cenaze nakil, büro, kurs/eğitim, tanıtım vb. ile ilgili giderlerinin, fondan yararlanma hakkına sahip üye sayısına eşit olarak bölünmesi ile elde edilen meblağ (miktar) masraf payıdır. Bu masraf payı, fon üyelerine her yılın ilk üç ayı içerisinde yazılı olarak bildirilir.

b) Kendisine adres değişikliğinde veya posta hatasından dolayı yılın ilk üç ayı içerisinde mektup ulaşmayan üyelerin Nisan ayı içerisinde fona telefon açarak masraf payını öğrenmeleri gerekmektedirler. Yıl içerisinde 1 Kasım tarihinden önce üye olanlar o yılın masraf payına ortaktırlar.

c) Yıllık masraf payını belirlenen süre içerisinde ödemeyenler fondan yararlanma hakkını kaybederler ve hiçbir hizmetten yararlanamazlar. Eğer cenazesi kaldırılmış ise yapılan bütün masrafları geri ödemek zorundadır. Üyeliğinin devam etmesini isteyenler, geçmiş yıllardan kalan masraf payı borçlarını ödedikleri taktirde üyelikleri 30 gün içerisinde yeniden başlar.

§ 10) AVUSTURYA MAKAMLARINDAN ALINACAK YARDIMLAR

a) Hastalık sigortasının ve başka kurumlardan verilecek olan para ve yardımlar tamamen vefat edenin kanuni mirascılarına kalır.

b) Cenaze Nakil Fonu bundan hak talep edemez.

c) Cenaze Nakil Fonu, vefat edenin hak ve hukukundan sorumlu değildir.

§ 11) ÜYENİN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

a) Her üye kendisi ve ailesindeki değişikllikleri (yeni doğan çocuklar ve adres değişikliklerini) 15 gün içerisinde Cenaze Nakil Fonu’na bildirmekle yükümlüdür. Bundan dolayı aksamalardan fon hiçbir sorumluluk kabul etmez.

§ 12) FONDAN AYRILMA ŞARTLARI ÜYELİĞİN FESHİ

a) Her üye yıl sonunda yazılı bir dilekçe ile Cenaze Nakil Fonu’ndan ayrılma hakkına sahiptir. Ve önceki yıllara ait her hangi bir hak talep edemez.

b) Cenaze Nakil Fonu, bir üye başvurusuna kabul etme veya etmeme hakkına sahiptir. Üyeliğin ret edilmesi durumunda nedenleri konusunda bilgi verme sorumluluğu yoktur.

§ 13) CENAZE FONU NASIL OLUŞUR

a) Cenaze Nakli yardimlaşma Fonu, Avusturya Alevi İnanç Toplumu’na bağlıdır ve onun bir alt kurumudur.

b) Avusturya Alevi İnanç Toplumu, üç kişiye, Cenaze Nakil Fonu’nun sorumluluğunu (Merkez) verir.

c) Avusturya Alevi İnanç Toplumu, Eyalet Inanç Kurulunun her birisinde bir temsilci, Eyalet Inanç Toplumun yönetim kurulu aracılığı ile tespit edilir ve fonda sorumluluk alması sağlanır. Eyalet Inanç Toplumun yönetim kurulunca kendisine sorumluluk verilen bu kişi, Cenaze Nakil Fonuna bildirilir.

d) Bütün bilgiler, ödeme ve işlemler Avusturya Alevi İnanç Toplumu’un tespit ettiği Merkez sorumluları üzerinden yürütülür.

e) Eyalet Inanç Toplumu fon görevlisi, sadece bölgesindeki yeni üye kayıtları ve işlem değişiklikleri, fon sorumlularına bildirir.

f) Fon görevlisinin gelir ve giderini ve yapılan tüm işlerini, Avusturya Alevi İnanç Toplumun Denetleme Kurumu denetler.

g) Avusturya Alevi İnanç Toplumu, fon sorumlusunu değiştirme hakkına sahiptir.

h) Cenaze Nakil Fonu yöneticileri, çalışmalarını özerk olarak yürütür.

§ 14) CENAZE FONUNUN FESHİ

a) Cenaze Nakil Fonu, Avusturya Alevi İnanç Toplumu Genel Kurulu’nda, üyelerin 2/3 çoğunluluğunun oyları ve Avusturya Alevi İnanç Toplumu Yönetim Kurulu kararı ile fesh edilir.

b) Fonun feshi halinde, mal varlığı Avusturya Alevi İnanç Toplumu kasasına aktarılır.

§ 15) MADDELER VE MAKAMLAR

Cenaze Nakil Fonu, topluma yardım maksadıyla kurulmuştur. Yapılan bu hizmetten üyelerine ve kuruluşa daha faydalı olacak maddeleri ilave etmeye ve değiştirmeye yetkilidir. Taraflar için ikamet ettikleri şehirlerdeki mahkemeler yetkilidir.